چرا سوادمان باعث تغییر در زندگیمان نمی شود؟

جالب است بدانید که یادگیری در متون روانشناسی، به صورت ایجاد تغییر پایدار در رفتار تعریف می شود.                                      پس ، ایجاد تغییر در رفتار، مهم ترین مولفه باسواد بودن است.